موسسه اعزام دانشجو ستاره دانش اعتماد پارس
اعزام دانشجو به کانادا، استرالیا و آلمان

شیراز، بلوار معالی آباد، نبش بهاران، ساختمان اداری آرین، طبقه ۴، واحد ۲

 

۰۷۱۳۶۳۸۴۲۶۰۰۹۱۷۲۰۳۰۶۰۲

۰۹۱۷۲۰۳۰۶۰۲